The Fresh Loaf

A Community of Amateur Bakers and Artisan Bread Enthusiasts.

Tóm tắt luận văn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

buidiena3's picture
buidiena3

Tóm tắt luận văn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

 

Tóm tắt luận văn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

 

Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về Quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật. Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của chúng tôi.

Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học Uy Tín

Tên đề tài: Quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

https://i.imgur.com/1l9BAjq.png

3.2. Khách thể nghiên cứu

Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

4. Giả thiết khoa học

https://luanvanviet.com/vi-sao-phai-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon/

Trong thời gian qua, các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đã chú trọng đến công tác giáo dục hòa nhập. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác này vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập và tiến hành chưa đồng bộ. Nếu làm sáng tỏ các vấn đề lí luận, thực tiễn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và xác lập các biện pháp phù hợp nhằm tác động đến các đối tượng tham gia vào công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật sẽ nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về quản lý giáo dục và quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT trong trường tiểu học.

5.2. Đánh giá thực trạng quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT đối với cơ quan Phòng GD&ĐT tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

6. Phạm vi nghiên cứu

https://i.imgur.com/c9HLO7c.png

Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh KT tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

Số liệu thu thập cho nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong thời gian từ năm học 2011-2012 đến nay.

Khách thể khảo sát được giới hạn nghiên cứu trên cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các cấp chính quyền trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.2.1. Phương pháp quan sát

7.2.2. Phương pháp điều tra viết

7.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu

7.2.4. Phương pháp tổng kết thực tiễn

7.2.5. Phương pháp chuyên gia

7.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

8. Cấu trúc luận văn

+ Mở đầu

+ Nội dung

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong trường tiểu học

- Chương 2: Thực trạng quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

- Chương 3: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

+ Kết luận và khuyến nghị

+ Tài liệu tham khảo và Phụ lục

https://twitter.com/LuanvanvietC

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của Luận Văn Việt.

 

DanAyo's picture
DanAyo

Please join in and post, we are all eager to learn from one another!

Danny

dmsnyder's picture
dmsnyder

Hello, Andrew!

Welcome to TheFreshLoaf!

I have a daughter-in-law who is Greek, and I tried to make Pan Horiadaki for her several years ago. She described the breads she had in Greece, but there is no substitute for tasting it yourself or getting an authentic recipe. Here are links to my attempts. I would love your critique and, if possible, a recipe or two I might use to get a more authentic Greek bread.

Greek Bread - Improved

Sourdough Pan de Horiadaki from "A Blessing of Bread"

Enjoy your visits to TFL. We look forward to your contributions.

Happy baking!

David

Rosa's picture
Rosa

Welcomed Andrew I'm Greek too. I just bake a beautiful sourdough bread. Great forum here!